.
โปรแกรมจองคิวตรวจสภาพรถตาม พ.ร.บ.ขนส่ง

วิสัยทัศน์ : สำนักงานขนส่งจังหวัดชลบุรี เป็นศูนย์กลางในการผลิตพนักงานขับรถมืออาชีพ และพัฒนาบุคลากรด้านการขนส่งแห่งภาคตะวันออก รวมทั้งเป็นองค์กรชั้นนำด้านการบริการ

ลิงค์สำนักงานขนส่ง

ตรวจสอบวันสิ้นอายุใบอนุญาตประกอบการขนส่ง


สำนักงานขนส่งจังหวัดชลบุรี
โทร. 0 3827 8968

 

 

 

Chonburi Transport

..

road

วันเสาร์ตรวจสภาพรถตาม พ.ร.บ.ขนส่ง เปิดตั้งแต่เวลา 07.00 น.

 

ประมูลทะเบียนรถ เลขสวย

ตั้งแต่วันที่ 2 มิถุนายน 2557 เป็นต้นไป
สำนักงานขนส่งจังหวัดชลบุรี มอบอำนาจการอบรมให้สถาบันการศึกษา อบรมแทน เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกมากยิ่งขึ้น
มี 3 หลักสูตรดังนี้
1. หลักสูตรการอบรมสำหรับผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถ จำนวน 4 ชั่วโมง
2. หลักสูตรการอบรมสำหรับผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตขับรถ จำนวน 1 ชั่วโมง
3. หลักสูตรการอบรมสำหรับผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์
ส่วนบุคคลชั่วคราวที่เคยได้รับใบอนุญาต โดยมีสถาบันที่ได้รับมอบอำนาจ ดังนี้
1. วิทยาลัยเทคนิคพัทยา
2. วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี
3. วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ
4. วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
5. เทคโนโลยีราชมลคลภาคตะวันออก
6. สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 3 ชลบุรี
7. วิทยาลัยการอาชีพ พนัสนิคม

ข่าว สำนักงานขนส่งจังหวัดชลบุรี

 

  ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง การขอรับจัดสรรเงินกองทุนเพื่อความปลอดภัย
ในการใช้รถใช้ถนน เป็นค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการอันเนื่องมาจากการประสบภัยที่เกิดจากการ
ใช้รถใช้ถนน

   สำนักงานขนส่งจังหวัดชลบุรี ร่วมกับสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชลบุรี จัดการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ "การป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่ เพื่อความสุขในการสัญจรของประชาชน" เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2558 ณ อาคารแหล่งชุมนุมค่ายนวมินทราชินี อ.เมือง จ.ชลบุรี
เอกสารแนบ
1. รูปถ่ายการดำเนินกิจกรรม
2. บทสรุปผลการประชุมสัมมนา

   ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง สอบราคาจัดจ้างทำเสื้อยืดและหมวกแก๊ป

   ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง ขยายระยะเวลาการขอรับแผ่นป้ายทะเบียนรถทดแทนแผ่นป้ายทะเบียนชำรุดแตกลายงา

   แบบรายงานประวัติผู้ประจำรถ

   ประกาศสำนักงานขนส่งจังหวัดชลบุรี เรื่อง สถานตรวจสภาพรถขอเลิกกิจการ

   กำหนดการฝึกอบรมหลักสูตรการตรวจสภาพรถของสถานตรวจสภาพรถเอกชนในปีงปม.2556

   ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง คุณสมบัติของผู้ควบคุมการตรวจสภาพรถ ผู้ควบคุมการตรวจสภาพรถจักรยานยนต์ เจ้าหน้าที่ตรวจสภาพรถและเจ้าหน้าที่ตรวจสภาพรถจักรยานยนต์

   พระบรมราโชวาท พระราชทานแก่ข้าราชการพลเรือน

   เผยแพร่เส้นทางที่เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง

   แนวทางปฏิบัติการรับชำระภาษีและการย้ายรถต่างสำนักงาน

   พิธีเสกและอัญเชิญน้ำพระพุทธมนต์

   ยกเลิกเงื่อนไขการบังคับใช้ก๊าซ NGV เป็นเชื้อเพลิง หรือใช้ก๊าซ NGV ร่วมกับระบบเชื้อเพลิงประเภทอื่นๆ สำหรับรถมาตรฐาาน 2

   หลักเกณฑ์การให้ความเห็นชอบรูปภาพที่ปรากฎบนตัวถังรถโดยสารไม่ประจำทาง

   ประกาศข่าว เรื่อง การดำเนินการเกี่ยวกับสถานตรวจสภาพรถ

   ประกาศข่าว เรื่อง กิจกรรม "ตรวจรถก่อนใช้ ปลอดภัยแน่นอน" จังหวัดชลบุรี

   โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนของจังหวัดชลบุรี

   ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง แจ้งมติคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลาง

   เอกสารเผยแพร่งานใบอนุญาต

   ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าลงทุนเพื่อจัดตั้งโรงเรียนสอนขับรถภายในเขตจังหวัดชลบุรี

   สำนักงานขนส่งจังหวัดชลบุรี เปิดให้บริการขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบการขนส่งผ่านทางอินเตอร์เน็ต

           - ขั้นตอนการเข้าใช้ระบบงานขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบการขนส่งทางอินเตอร์เน็ต

   สำนักงานขนส่งจังหวัดชลบุรี มุ่งมั่นพัฒนางานให้บริการประชาชน

   สำนักงานขนส่งจังหวัดชลบุรี ตั้งศูนย์รับบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย

ข่าว ประกวดราคา

  ประกาศสำนักงานขนส่งจังหวัดชลบุรี เรื่อง ประกวดราคาจ้างการจ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์การประมูล
หมายเลขทะเบียนรถ หมวด ขท และสื่อสิ่งพิมพ์ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

   ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง ประกวดราคาจ้างบริการขนย้ายและพัสดุครุภัณฑ์ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ภาพกิจกรรม

   สำนักงานขนส่งจังหวัดชลบุรี จัดกิจกรรมตามโครงการ "ขนส่งห่วงใย ใส่ใจผู้ประสบภัยจากรถ" มอบอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการที่ประสบภัยจากการใช้รถใช้ถนน โดยมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี นายคมสัน เอกชัย เป็นประธานในพิธี เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2558 ณ อาคารแหล่งชุมุนม ค่ายนวมินทราชินี อ.เมือง จ.ชลบุรี

   สำนักงานขนส่งจังหวัดชลบุรี จัดกิจกรรมส่งเสริมความปลอดภัยในแหล่งชุมชน ตามโครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ให้ความรู้ในการใช้รถใช้ถนนให้ถูกกฎหมาย การส่งเสริมความปลอดภัยการรณรงค์การสร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัย การสร้างภาคีเครือข่าย โดยการให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการทำให้ชุมชนมีความปลอดภัยจากการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลพานทอง เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2558

สถิตการจดทะเบียนรถประจำวัน

สถิติน่ารู้
      ประจำวันที่ 29 สิงหาคม 2559

ประเภทรถ หมวดอักษรที่จดทะเบียนปัจจุบัน
หมวดอักษร ลำดับเลขทะเบียนรถ ที่จดทะเบียนล่าสุดวันนี้
รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน(รย.1) เช่น รถเก๋ง ,รถกระบะ 4 ประตู

ขอ

7528

รถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน 7 คน (รย.2) เช่น รถตู้ ,รถแวน นง

5265

รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล (รย.3) เช่น รถกระบะ ผษ

4372

หมายเหตุ สอบถามเลข โทร. 038-278967
งานทะเบียนรถยนต์ สำนักงานขนส่งจังหวัดชลบุรี

ข่าว
เดลินิวส์ | ไทยรัฐ | ข่าวสด | อ.ส.ม.ท | สยามธุรกิจ | คม ชัด ลึก

รายการโทรทัศน์
ช่อง3
| ช่อง5 | ช่อง7 | ช่อง9 | ช่อง11 | ITV

เมลล์
Hotmail | Yahoo | Thaimail

ค้นหา
Google | Yahoo | Sanook

จำนวนผู้เข้าชม
Free-counter-plus.com

Traffic Sign !!สำนักงานขนส่งจังหวัดชลบุรี
เลขที่ 147 ม.1 ถ.สุขุมวิท ต.หนองไม้แดง อ.เมือง จ.ชลบุรี
Contact : chonburi@dlt.go.th
 โทร : 038 - 275200
 

นายชัตรชัย ทองมี
ขนส่งจังหวัดชลบุรี
ฝ่ายทะเบียนรถ
ฝ่ายตรวจสภาพรถ
ฝ่ายใบอนุญาตขับรถ
ฝ่ายวิชาการ
มุมความรู้
ตรอ.ชลบุรี
ตารางค่าโดยสาร
รถโดยสารประจำทาง
หมวด 1
หมวด 4
รถขนาดเล็ก
 

เพื่อการแสดงเว็บได้ดีที่สุดควร ใช้ Internet Explorer 5.5 ขึ้นไป ความละเอียดหน้าจอที่ 800 x 600 พิกเซล