ฝ่ายใบอนุญาตรถ

ผู้ประสงค์จะขอรับใบอนุญาตขับรถใหม่
รถยนต์ และรถจักรยานยนต์ใหม่ (ชนิดชั่วคราว 1 ปี)
สามารถจองและขอรับคิวได้ที่
สำนักงานขนส่งจังหวัดชลบุรีทุกวันทำการ
ตั้งแต่เวลา 13.00 - 16.30 น.
สอบถาม โทร.0-3827-5202 , 0-3827-7876
สำนักงานขนส่งจังหวัดชลบุรี สาขาอำเภอบางละมุง
สอบถาม โทร.0-3806-9054 - 5
สำนักงานขนส่งจังหวัดชลบุรี สาขาอำเภอหนองใหญ่
สอบถาม โทร.0-3821-8848 - 9
สำนักงานขนส่งจังหวัดชลบุรี สาขาอำเภอศรีราชา
สอบถาม โทร.0-3849-3233 - 4


ขอรับใบอนุญาตขับรถระหว่างประเทศ (ใบขับขี่สากล)

     เอกสารหลักฐานประกอบคำขอ
     1. บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง พร้อมสำเนาภาพถ่าย
     2. ใบอนุญาตขับรถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ ที่มิใช่ใบอนุญาตชนิดชั่วคราว หรือใบอนุญาตขับรถตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก ซึ่งยังไม่สิ้นอายุ ตัวจริงพร้อมสำเนาภาพถ่าย
     3. PASSPORT ตัวจริงพร้อมสำเนาภาพถ่าย
     4. กรณีชาวต่างชาติต้องมี WORK PERMIT หรือใบสำคัญถิ่นที่อยู่
     5. รูปถ่าย ขนาด 4 x 6 เซนติเมตร จำนวน 2 รูป รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก หรือแว่นตาดำ ไม่ใส่ผ้าคลุมใบหน้าหรือโพกศรีษะ เว้นแต่ผู้ซึ่งมีความจำเป็นตามศาสนา ถ่ายก่อนวันยื่นคำขอไม่เกิน 6 เดือน
     6. กรณี ไม่มาดำเนินการด้วยตนเอง ต้องมีหนังสือมอบอำนาจ และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้รับมอบอำนาจ พร้อมเอกสารดังกล่าวข้างต้น

 


สำนักงานขนส่งจังหวัดชลบุรี
เลขที่ 147 ม.1 ถ.สุขุมวิท ต.หนองไม้แดง อ.เมือง จ.ชลบุรี
Contact : chonburi@dlt.motc.go.th
 โทร : 038 - 275200

มุมความรู้
ฝ่ายทะเบียนรถ
ฝ่ายตรวจสภาพรถ
ฝ่ายใบอนุญาตขับรถ
ฝ่ายวิชาการ
ตรอ.ชลบุรี
ตารางค่าโดยสาร
รถโดยสารประจำทาง
หมวด 1
หมวด 4
รถขนาดเล็ก
     

เพื่อการแสดงเว็บได้ดีที่สุดควร ใช้ Internet Explorer 5.5 ขึ้นไป ความละเอียดหน้าจอที่ 800 x 600 พิกเซล