การแบ่งงานและหน้าที่
ที่ตั้งและเขตรับผิดชอบ
สถานตรวจสภาพรถเอกชน (ตรอ.)
สาระหน้ารู้
- กาฬสินธุ์
- กำแพงเพชร
- เชียงใหม่
- ชุมพร
- ตรัง
- นครราชสีมา
- ยโสธร
- เพชรบูรณ์
- ภูเก็ต
- ระนอง
- เลย
- ลำปาง
- ลำพูน
- ศรีสะเกษ
- สกลนคร
- สงขลา
- สตูล
- อุดรธานี
- อุทัยธานี

ฝ่ายทะเบียน

งานทะเบียนรถตาม พรบ. รถยนต์
งานทะเบียนรถตาม พรบ. การขนส่งทางบก

งานทะเบียนรถตามพระราชบัญญัติขนส่งทางบก
2. การต่ออายุทะเบียนและชำระภาษีรถ

กลับสู่ด้านบน

     การต่ออายุทะเบียนและชำระภาษีรถ ให้ยื่นคำขอตามแบบพิมพ์ที่กรมการขนส่งทางบกกำหนด พร้อมด้วยหนังสือแสดงการจดทะเบียนรถ เมื่อได้รับคำขอต่ออายุทะเบียนและชำระภาษีรถ ให้ดำเนินการดังนี้

     (1) พนักงานตรวจสภาพ ตรวจสอบคำขอและหลักฐานประกอบคำขอ เมือ่เห็นว่าถูกต้องให้นำรถเข้ารับการตรวจสภาพ โดยยังไม่ต้องลงรับคำขอ
     (2) ตรวจสภาพรถ และออกใบรับรองการตรวจสภาพรถ
     (3) เจ้าหน้าที่งานทะเบียนรถตรวจสอบหลักฐานประกอบคำขอกับผลการตรวจสภาพรถ และตรวจสอบอายุใบอนุญาตประกอบการขนส่ง ตลอดจนการบรรจุรถในบัญชี ขส.บ.11
     (4) จัดเก็บภาษีรถประจำปี
     (5) บันทึกรายการเสียภาษีประจำปีในหนังสือแสดงการจดทะเบียนรถ สำเนาหนังสือแสดงการจดทะเบียนรถและออกเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีประจำปีเสนอนายทะเบียน
ลงนาม
     (6) นายทะเบียนพิจารณาลงนามในเอกสารทะเบียนรถ
     (7) จ่ายหนังสือแสดงการจดทะเบียนรถ และเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีในกรณีที่มีการตรวจสภาพรถจากผู้ได้รับใบอนุญาตจัดตั้งสถานตรวจสภาพรถ (เอกชน)ให้นำหนังสือรับรอง การตรวจสภาพรถจากสถานตรวจสภาพรถดังกล่าวแนบเรื่องด้วย และให้ดำเนินการตามขั้นตอนปกติต่อไป


3. การย้ายรถ

กลับสู่ด้านบน

     การแจ้งย้ายรถออก ให้ยื่นคำขอตามแบบพิมพ์ที่กรมการขนส่งทางบกกำหนด
ณ จังหวัดต้นทาง ที่รถนั้นจดทะเบียนอยู่ หรือที่จังหวัดปลายทางก็ได้ พร้อมด้วยหลักฐานประกอบคำขอ ดังนี้


1. การแจ้งย้ายรถที่จังหวัดต้นทาง
     1.1 หนังสือแสดงการจดทะเบียนรถ
     1.2 หลักฐานการได้รับอนุญาตให้บรรจุรถคันที่แจ้งย้ายออก เว้นแต่กรณีการแจ้งย้ายรถที่ได้แจ้งเลิกใช้รถ ตามมาตรา 79 หรือยกเลิกการจดทะเบียนเนื่องจากมีการยกเลิกสัญญาเช่าซื้อ หรือสัญญาอย่างอื่นที่มีลักษณะ เดียวกันไว้แล้ว
     1.3 หลักฐานประจำตัวผู้ประกอบการขนส่ง ได้แก่ ภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรอื่นซึ่งใช้แทน บัตรประจำตัวประชาชนและภาพถ่ายสำเนาทะเบียนบ้าน หรือสำเนาหรือภาพถ่ายหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล
2. การแจ้งย้ายรถที่จังหวัดปลายทาง
     1.1 หนังสือแสดงการจดทะเบียนรถ
     1.2 หลักฐานการได้มาของรถ เช่น สัญญาซื้อขาย สัญญาเช่าซื้อ ใบเสร็จรับเงินค่าซื้อขายรถ เป็นต้น (ถ้ามี)
     1.3 หลักฐานประจำตัวผู้ประกอบการขนส่ง หรือเจ้าของรถ ได้แก่ ภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรอื่นซึ่งใช้แทนบัตรประจำตัวประชาชน และภาพถ่ายสำเนาทะเบียนบ้านหรือสำเนาหรือภาพถ่ายหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล


กรณีแจ้งย้ายรถที่จังหวัดต้นทาง เมื่อได้รับคำขอแล้วให้ดำเนินการ ดังนี้
     1. ตรวจสอบการลงลายมือชื่อของผู้ประกอบการขนส่งในหนังสือแสดงการจดทะเบียนรถ
     2. ตรวจสอบรายการเสียภาษีประจำปีหากปรากฎว่ามีภาษีประจำปีค้างชำระให้จัดเก็บภาษี ประจำปีที่ค้างชำระพร้อมเงินเพิ่มให้เสร็จสิ้นก่อน
     3. ตรวจสอบการถอนรถออกจากบัญชี ขส.บ.11 หากปรากฎว่ายังมิได้ถอนรถก็ให้ดำเนินการให้เรียบร้อยเสียก่อน
     4. หากปรากฎว่ารถคันที่ขอแจ้งย้ายยังมิได้รับอนุญาตให้ใช้ในประกอบการขนส่งของ
ผู้ประกอบการขนส่งที่จังหวัดปลายทาง ให้ผู้ประกอบการขนส่งที่ขอแจ้งยายรถแจ้งเลิกใช้รถตาม มาตรา 79 เสียก่อน

เมื่อตรวจสอบถูกต้องแล้ว ให้ดำเนินการ ดังนี้
     1. จัดทำหนังสือแจ้งย้ายรถตามแบบพิมพ์ที่กรมการขนส่งทางบกกำหนด และประทับตรากรมการขนส่งทางบกขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 5 เซนติเมตร ตรงรอยต่อระหว่างหนังสือแจ้งย้ายส่วนบนกับส่วนล่างพร้อมบันทึกรายการ ย้ายรถในหนังสือแสดงการจดทะเบียนรถสำเนาหนังสือแสดงการจดทะเบียนรถและใบประวัติรถให้ครบถ้วนเสนอนายทะเบียนลงนาม
     2. จ่ายหนังสือแสดงการจดทะเบียนรถ และหนังสือแจ้งย้ายรถส่วนล่าง ให้ผู้ยื่นคำขอนำไปขอย้ายเข้าที่จังหวัด ปลายทาง
    3. ส่งหนังสือแจ้งย้ายรถส่วนบน พร้อมทั้งสำเนาใบประวัติรถที่ได้รับรองสำเนาถูกต้อง โดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนไปยังนายทะเบียนประจำจังหวัด ปลายทางภายในวันนั้นหรือวันทำการถัดไป

     เมื่อนายทะเบียนประจำจังหวัดปลายทางได้รับส่วนบนของหนังสือแจ้งย้ายรถโดยทางไปรษณีย์แล้ว ให้ติดต่อโดยวิทยุไปยังนายทะเบียนประจำจังหวัดต้นทางภายใน 2 วันทำการ เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของรายการแจ้งย้าย


     การย้ายรถเข้า ให้ยื่นคำขอตามแบบพิมพ์ที่กรมการขนส่งทางบกกำหนด พร้อมด้วยหลักฐานประกอบการคำขอ ดังนี้

   1. หนังสือแสดงการจดทะเบียนรถ
   2. หนังสือแจ้งย้ายรถส่วนล่าง
   3. แผ่นป้ายทะเบียนรถเดิม เว้นแต่รถที่ได้แจ้งเลิกใช้ตามมาตรา 79 หรือรถที่ยกเลิกการจดทะเบียน เนื่องจากมีการยกเลิกสัญญาเช่าซื้อ สัญญาซื้อขาย โดยมีเงื่อนไข หรือสัญญาอย่างอื่นที่มีลักษณะเดียวกัน เป็นต้น
   4. หลักฐานประจำตัวผู้ประกอบการ ได้แก่ ภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรอื่นซึ่งใช้แทนบัตรประจำตัวประชาชน และภาพถ่ายสำเนาทะเบียนบ้าน หรือสำเนาหรือภาพถ่ายหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล

เมื่อได้รับคำขอ และตรวจสอบหลักฐานประกอบคำขอถูกต้องแล้ว ให้ดำเนินการ ดังนี้
   1. นำหนังสือแจ้งย้ายรถส่วนบน ซึ่งได้รับจากจังหวัดต้นทาง นำมาแนบรวมไว้กับหลักฐานประกอบการคำขอ
   2. ส่งรถไปตรวจสอบหรือตรวจสภาพแล้วแต่กรณี แล้วดำเนินการต่อไปตามขั้นตอนทำนองเดียวกับการจดทะเบียนใหม่ โดยให้บันทึกรายการแจ้งย้ายรถลงไปในหนังสือแสดงการจดทะเบียนรถ สำเนาหนังสือแสดงการจดทะเบียนรถ และใบประวัติรถ

     การแจ้งย้ายรถ ณ จังหวัดปลายทางที่ผู้ประกอบการขนส่งหรือเจ้าของรถนั้นประสงค์จะขอย้ายไปใช้งาน ให้ยื่นคำขอได้เฉพาะในกรณี ดังต่อไปนี้

   1. รถที่แจ้งเลิกใช้รถไว้แล้วตามมาตรา 79 แห่งพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก
พ.ศ.2522
   2. รถที่นายทะเบียนอนุญาตให้ยกเลิกการจดทะเบียน เนื่องจากมีการบอกเลิก
สัญญาเช่าซื้อ หรือสัญญาอย่างอื่นที่มีลักษณะเดียวกัน ไว้แล้ว

     ให้นายทะเบียนประจำจังหวัดปลายทางตรวจสอบคำขอ และหลักฐานประกอบคำขอตามที่กำหนดไว้ พร้อมทั้งตรวจสอบการบรรจุรถในบัญชี ขส.บ.11 หากปรากฎว่าถูกต้อง ให้มีบันทึกแจ้งไปยังนายทะเบียนประจำจังหวัดต้นทางที่รถนั้นเคยจดทะเบียนอยู่ เพื่อดำเนินการแจ้งย้ายรถออก      เมื่อนายทะเบียนประจำจังหวัดต้นทางได้รับบันทึกแจ้งการย้ายรถจากนายทะเบียนประจำจังหวัดปลายทางแล้ว ให้รีบดำเนินการแจ้งย้ายรถพร้อมกับบันทึกรายการย้ายรถในสำเนาหนังสือแสดง การจดทะเบียนรถนั้นและจัดส่งหนังสือแจ้งย้ายรถพร้อมภาพถ่ายสำเนาหนังสือแสดงการจดทะเบียนรถ และภาพถ่ายใบประวัติรถไปยังนายทะเบียนประจำจังหวัดปลายทาง โดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนภายในวันนั้นหรือวันทำการถัดไป

     เมื่อนายทะเบียนประจำจังหวัดปลายทางได้รับเอกสารหลักฐานแล้ว ให้มีหนังสือแจ้งไปยังเจ้าของรถให้นำรถมาดำเนินการแจ้งย้ายรถเข้า เมื่อเจ้าของรถมายื่นขอดำเนินการแล้ว ให้ดำเนินการต่อไป ตามขั้นตอนเดียวกับการย้ายเข้า และการจดทะเบียนรถใหม่

     เมื่อนายทะเบียนประจำจังหวัดปลายทางได้ดำเนินการแจ้งย้ายรถเข้าแล้ว ให้มีหนังสือแจ้งผลการดำเนินการไปยังนายทะเบียนประจำจังหวัดต้นทางที่รถนั้นเคยจดทะเบียนอยู่ โดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนภายในกำหนด 3 วัน นับแต่วันดำเนินการย้ายเข้าเสร็จสิ้น

     เมื่อนายทะเบียนประจำจังหวัดต้นทางได้รับบันทึกการย้ายรถเข้า หรือแจ้งผลการจดทะเบียนแล้วให้บันทึกข้อความไว้ในสำเนาหนังสือแสดงการจดทะเบียนรถว่ารถคันนั้น ๆ ได้ย้ายไปจังหวัดใดเป็นหมายเลขทะเบียนใด

     กรณีการขอแจ้งย้ายรถที่จังหวัดต้นทาง หากผู้ประกอบการขนส่งประสงค์จะยกเลิกการแจ้งย้ายรถ ให้ยื่นคำขอตามแบบพิมพ์ที่กรมการขนส่งทางบกกำหนดต่อนายทะเบียนประจำจังหวัดต้นทางที่แจ้งย้ายรถออก พร้อมด้วยหนังสือแสดงการจดทะเบียนรถและหนังสือแจ้งย้ายรถส่วนล่าง

     เมื่อได้รับคำขอ และได้ตรวจสอบหลักฐานประกอบคำขอถูกต้องแล้ว
ให้ดำเนินการ ดังนี้

1. ในกรณียกเลิกการแจ้งย้ายรถและขอใช้งานในจังหวัดเดิม ให้จังหวัดต้นทางจัดทำหนังสือสอบถามจังหวัดปลายทางว่าได้ดำเนินการทางทะเบียนรถแล้วหรือไม่เพียงใด พร้อมทั้งทำเรื่องยกเลิกการแจ้งย้ายไปด้วย เมื่อได้รับหนังสือตอบจากจังหวัดปลายทาง ให้บันทึกการยกเลิกการแจ้งย้ายลงในหนังสือแสดงการจดทะเบียนรถ และสำเนาหนังสือแสดงการจดทะเบียนรถเสนอนายทะเบียนลงนาม
2. ในกรณียกเลิกการแจ้งย้ายรถและประสงค์จะเปลี่ยนจังหวัดปลายทางที่ขอย้ายไว้เดิมไปยังอีกจังหวัดหนึ่ง ให้ดำเนินการตามข้อ 1 ก่อน แล้วจึงดำเนินการย้ายรถออกไปยังจังหวัดใหม่

     กรณีการขอแจ้งย้ายรถที่จังหวัดปลายทาง หากผู้ประกอบการขนส่งประสงค์จะยกเลิกการแจ้งย้ายรถ ให้ยื่นคำขอตามแบบพิมพ์ที่กรมการขนส่งทางบก กำหนดต่อนายทะเบียนประจำจังหวัด ปลายทางที่แจ้งย้ายรถนั้นออกพร้อมด้วยหนังสือแสดงการจดทะเบียนรถ และหนังสือแจ้งย้ายรถส่วนล่างให้นายทะเบียนประจำจังหวัดปลายทาง จัดทำหนังสือถึงจังหวัดต้นทางแจ้งผลการดำเนินการทางทะเบียนของรถคันดังกล่าว พร้อมทั้งทำเรื่องยกเลิกการแจ้งย้ายไปด้วยและให้บันทึกการยกเลิกการแจ้งย้ายในหนังสือ แสดงการจดทะเบียนรถเสนอนายทะเบียนลงนามเมื่อนายทะเบียนประจำจังหวัดต้นทาง ได้รับหนังสือจากจังหวัดปลายทางแล้วให้บันทึกการยกเลิกการแจ้งย้ายในสำเนาหนังสือ แสดงการจดทะเบียนรถ เสนอนายทะเบียนลงนาม


     1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6

 


สำนักงานขนส่งจังหวัดชลบุรี
เลขที่ 147 ม.1 ถ.สุขุมวิท ต.หนองไม้แดง อ.เมือง จ.ชลบุรี
Contact : chonburi@dlt.motc.go.th
 โทร : 038 - 275200

 
     

เพื่อการแสดงเว็บได้ดีที่สุดควร ใช้ Internet Explorer 5.5 ขึ้นไป ความละเอียดหน้าจอที่ 800 x 600 พิกเซล