การแบ่งงานและหน้าที่
ที่ตั้งและเขตรับผิดชอบ
สถานตรวจสภาพรถเอกชน (ตรอ.)
สาระหน้ารู้
 
- กาฬสินธุ์
- กำแพงเพชร
- เชียงใหม่
- ชุมพร
- ตรัง
- นครราชสีมา
- ยโสธร
- เพชรบูรณ์
- ภูเก็ต
- ระนอง
- เลย
- ลำปาง
- ลำพูน
- ศรีสะเกษ
- สกลนคร
- สงขลา
- สตูล
- อุดรธานี
- อุทัยธานี
ONE STOP SERVICE
SHOP THRU FOR TAX
ชำระภาษีทางไปรษณีย์

ฝ่ายทะเบียน

งานทะเบียนรถตาม พรบ. รถยนต์
งานทะเบียนรถตาม พรบ. การขนส่งทางบก

งานทะเบียนรถตามพระราชบัญญัติรถยนต์
1. การจดทะเบียนรถใหม่

กลับสู่ด้านบน

     1.1 สถานที่ในการยื่นขอจดทะเบียน
 • กรณีเจ้าของรถมีภูมิลำเนาอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร ต้องยื่นคำขอจดทะเบียนรถที่สำนักมาตรฐานงานทะเบียนและภาษีรถ กรมการขนส่งทางบก
 • กรณีเจ้าของรถมีภูมิลำเนาในเขตจังหวัดอื่น นอกจากกรุงเทพมหานคร ต้องยื่น
  คำขอจดทะเบียนรถที่สำนักงานขนส่งจังหวัด ซึ่งตั้งในเขตจังหวัดนั้นเท่านั้น เว้นแต่เจ้าของรถมีภูมิลำเนาในเขตอำเภอเบตง จังหวัดยะลา ให้ยื่นขอจดทะเบียนรถ(รวมทั้งแจ้งย้ายเข้า) ได้ ณ สำนักงานขนส่งจังหวัดยะลา สาขาอำเภอเบตง
 • กรณีผู้ขอประสงค์จะจดทะเบียนต่อนายทะเบียนท้องที่ที่ตนไม่มีภูมิลำเนาสามารถยื่นคำขอจดทะเบียนรถต่อนายทะเบียนท้องถิ่นอื่นได้ด้วย โดยให้ยื่นคำขออื่นๆ แจ้งใช้รถต่อนายทะเบียน

     1.2 เอกสารประกอบคำขอจดทะเบียน
 • สำเนาหรือภาพถ่ายทะเบียนบ้าน และภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชนหรือหนังสือรับรอง การจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล กรณีเป็นชาวต่างชาติซึ่งพำนักอยู่ในประเทศไทยชั่วคราว ต้องใช้ภาพถ่ายหนังสือเดินทาง(VISA) และหนังสือรับรองถิ่นที่อยู่หรือหนังสือรับรองการทำงานและสำหรับกรณีคนต่างด้าวซึ่งได้รับใบสำคัญคนต่างด้าวจากกระทรวงมหาดไทย จะต้องมีทะเบียนบ้านอยู่ในประเทศไทย
 • หลักฐานการได้มาของรถ ได้แก่สัญญาซื้อขาย สัญญาเช่าซื้อ ใบเสร็จรับเงิน และใบกำกับภาษีของตกทอดที่มีการขาย ยกเว้นการจำหน่ายช่วงแรก(จากบริษัท
  ผู้ผลิต)ไม่ต้องใช้
 • หนังสือแจ้งการจำหน่ายจากบริษัทผู้ผลิต กรณีเป็นรถนำเข้าต้องใช้หลักฐาน
  การนำเข้า ได้แก่ใบรับรองการนำเข้า(แบบ 32) จากกรมศุลกากร
  ใบเสร็จค่าอากรขาเข้า บัญชีแสดงรายการสินค้า
 • หลักฐานการจัดให้มีประกันภัยตาม พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ.2535

     1.3 ขั้นตอนการดำเนินการ
 • ใบแบบคำขอจดทะเบียน ยื่นคำร้องขอจดทะเบียนพร้อมหลักฐาน
 • นำรถเข้ารับการตรวจสภาพ
 • ชำระค่าธรรมเนียมและเสียภาษีประจำปี
 • รับแผ่นป้ายทะเบียนรถ เครื่องหมายการเสียภาษีประจำปี
  และใบคู่มือจดทะเบียนรถ

      การดำเนินการด้านทะเบียนและภาษีรถหากเจ้าของรถมิได้มาดำเนินการ
ด้วยตัวเองจะต้องทำหนังสือ มอบอำนาจให้ผู้อื่นดำเนินการแทนและ
ผู้ดำเนินการแทนต้องนำบัตรประชาชนมาแสดง

2. การเสียภาษีประจำปี, การชำระภาษีท้องถิ่น

กลับสู่ด้านบน

     เจ้าของรถสามารถยื่นขอชำระภาษีล่วงหน้าก่อนวันครบกำหนดเสียภาษีได้ 90 วันและสามารถยื่นเสียภาษีได้ ณ สถานที่ดังต่อไปนี้
รถที่จดทะเบียนในเขตกรุงเทพมหานคร
     1. สำนักงานทะเบียนและภาษีรถ หรือสำนักงานขนส่งเขตพื้นที่ได้ทุกแห่งในเขตกรุงเทพมหานคร
     2. ธนาคารพาณิชย์ทุกแห่งในเขตกรุงเทพมหานคร
     3. สำนักงานเขตทุกเขตและศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร
     4. ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลขทั่วประเทศ
     5. ผ่านจุดบริการ(Pay Point)

รถที่จดทะเบียนในเขตจังหวัดอื่นนอกจากกรุงเทพมหานคร
     1. สำนักงานขนส่งจังหวัด หรือสำนักงานขนส่งจังหวัดสาขาที่รถนั้นจดทะเบียนไว้
     2. ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลขทั่วประเทศ
     3. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร(ธกส.)

หลักฐาน
     1. ใบคู่มือจดทะเบียนรถ
     2. หลักฐานการจัดให้มีประกันภัยตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ
พ.ศ.2535
     3. ใบรับรองการตรวจสภาพรถ(สำหรับรถที่กำหนดให้ผ่านการตรวจสภาพรถจากสถานตรวจสภาพรถเอกชนก่อน)
     4. เงินค่าภาษีและเงินเพิ่ม(ถ้ามี) รวมถึงค่าธรรมเนียม 100 บาทสำหรับกรณีใบคู่มือจดทะเบียนรถมีรายการบันทึกเต็ม

หมายเหตุ ตามข้อ 3. หากเป็นรถที่กรมการขนส่งทางบกกำหนดให้ตรวจสภาพกับนายทะเบียน เช่น กรณีการขอโอน พร้อมชำระภาษี เปลี่ยนสี เปลี่ยนเครื่อง พร้อมขอเสียภาษี ก็ไม่ต้องใช้หลักฐานตามข้อ 3. ให้นำรถเข้าตรวจสภาพกับหน่วยงานของกรมการขนส่งได้เลย

ขั้นตอนการดำเนินการ
     1. ไม่ต้องใช้แบบคำขอใดๆ ยื่นหลักฐานพร้อมเงินค่าภาษีรถ
     2. รับเครื่องหมายการเสียภาษีประจำปี และใบคู่มือจดทะเบียนรถคืน

     1 | 2 | 3   

 


สำนักงานขนส่งจังหวัดชลบุรี
เลขที่ 147 ม.1 ถ.สุขุมวิท ต.หนองไม้แดง อ.เมือง จ.ชลบุรี
Contact : chonburi@dlt.motc.go.th
 โทร : 038 - 275200

สถิติรายชือผู้ชนะการประมูลเลข
หมวด กล
หมวด กร
ฝ่ายตรวจสภาพรถ
ฝ่ายใบอนุญาตขับรถ
ฝ่ายวิชาการ
ตรอ.ชลบุรี
     

เพื่อการแสดงเว็บได้ดีที่สุดควร ใช้ Internet Explorer 5.5 ขึ้นไป ความละเอียดหน้าจอที่ 800 x 600 พิกเซล